วิเคราะห์รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยแบบใหม่ : วิธี Monte Carlo Simulation

ชื่อโครงการ :

วิเคราะห์รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยแบบใหม่ : วิธี Monte Carlo Simulation

แหล่งทุน :

Internal project

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2543

รายละเอียด :

วิพากษ์วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ว่าไม่สามารถสะท้อนเสียงของประชาชนอย่างไร