บุคลากร

สายชล โภคสวัสดิ์
ผู้ประสานงานโครงการ

นภัสสร สินิทธ์กุล
ฝ่ายฝึกอบรม

 

ธิดารัฐ สันธิโร
ผู้ประสานงานโครงการ

 

สายฝน นุ้ยปรี
ฝ่ายฝึกอบรม

 

วิมล ศรประเสริฐ
ฝ่ายสารสนเทศ