สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (สส.บ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาสามปีครึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (พช.ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนราชกรีฑาสโมสร (Two – year RBSC Post Graduate Scholarship Program) สมาคมราชกรีฑาสโมสร

มีประสบการณ์และความสนใจด้านนโยบายการพัฒนาสถาบันครอบครัว การพัฒนาสังคม และการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ