ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1) และปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมอแนช (Monash University) ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)  ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University) ประเทศอังกฤษและการศึกษาหลังปริญญาเอกสาขาการบริหารและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) นักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา กรรมการวิชาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการที่ปรึกษา International Advisory Panel, Non-Aligned Movement (NAM) Business Council ประเทศมาเลเซีย (อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย-มหาธีร์ เป็นประธาน) สมาชิกกิตติมศักดิ์ Ansted University Advisory Council ประเทศอังกฤษ สมาชิก World Chinese Economic Forum (WCEF) สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไป the Business Administration, Advisory Council, The University of the People (UoPeople) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระบริษัท ASTI Holdings (จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร เป็นนักวิชาการและนักคิด จึงได้รับเชิญไปบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกกว่า 2,200 ครั้ง ใน 70 ประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและนโยบายสาธารณะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การบริหารจัดการ การเป็นผู้นำ อนาคตศึกษา ความรู้และการคิด เป็นต้น

เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายสมัย เป็นอดีตประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยมอแนช มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และปัจจุบันเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่ง