ปวีณา ประณีต

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัญทิต (การสื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก