ดร.พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร The Keep Walking Fund – A Programme for Thai Achievers ด้วยทุนของบริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จำกัด ระดับปริญญาโทเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาและรองเลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความร่วมมือของภาครัฐ  การจัดการนวัตกรรมด้านความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับเอกชนในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การวิเคราะห์สถิติตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง

มีประสบการณ์ในด้านการสอน การเป็นวิทยากรและอาจารย์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาทิ เป็นอาจารย์พิเศษสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการคิดและการวางแผนให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่สำคัญ อาทิ งานวิชาการเรื่อง “จากห้องทดลองสู่ท้องตลาด : แนวคิดการจัดการภาครัฐเชิงความร่วมมือในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” โครงการวิจัยประเมินผลนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โครงการวิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับการกระจายอำนาจ โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบการปกครองตนเองของประชาสังคม และโครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการศึกษาความเป็นพลเมืองสู่การเมืองภาคพลเมืองของภาคประชาสังคมด้วยแนวทางการผลิตร่วม เป็นต้น