ประวัติสถาบันฯ และคณะกรรมการ

ประวัติสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ก่อตั้งจากแรงบันดาลใจที่จะสร้างสถาบันวิจัยที่เน้นการศึกษาและวิจัยประเด็นอนาคตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาล่วงหน้า เนื่องจากตระหนักว่า ปัญหาหลายประการของประเทศเป็นผลมาจากการขาดการวางแผนการดำเนินนโยบายในระยะยาว ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักคิดถึงแต่ผลดีระยะสั้น จึงทำให้นโยบายเพื่อพัฒนากลายเป็นการตามแก้ไขปัญหาเสียส่วนใหญ่

ปัญหาของประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานและเชื่อมโยงกันหลายด้าน ตั้งแต่การขาดการวางรากฐานความคิดของคนในประเทศให้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของชาติ ปัญหาด้านการศึกษาและการสร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ปัญหาการวางแผนผังเมืองและการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ สถาบันฯ จึงมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการร่วมประสานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม และปรารถนาที่จะมีส่วนส่งเสริมให้คนไทยมีมุมมองที่กว้างไกล มองเห็นแนวทางการพัฒนาล่วงหน้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ตามอุดมการณ์ของสถาบันฯ ที่ว่า  สร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล เพื่อประเทศไทยจะพัฒนา

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์               ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.อ.ต.กำธน สินธวานนท์              ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์        ประธานสถาบันฯ
น.พ.กุณฑล สุนทรเวช                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเอกจรัล กุลละวณิชย์                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.น.สพ.พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.สมิทธิ์ คำเพิ่มพูน                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สายสุรี จุติกุล                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเอกสายหยุด เกิดผล                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่านไสว พราหมณี                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุธนี บิณฑสันต์                     ผู้อำนวยการสถาบันฯ