ร่วมงานกับเรา

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(ไอเอฟดี) กำลังเปิดรับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของสถาบัน

ร่วมงานกับไอเอฟดี ดีอย่างไร ?

ทีมวิจัยจะได้ร่วมงานกับนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาที่มีประสบการณ์ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

งานวิจัยของไอเอฟดีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในแง่ของการมีมุมมองแบบสหวิทยาการ มองประเด็นอนาคตได้กว้างไกลและคมชัด ทั้งให้คำตอบที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค รวมถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ศาสตร์สาขาต่างๆ

ทีมวิจัยของไอเอฟดีทำงานร่วมกันบนพื้นฐานปรัชญาคุณธรรมและมีอุดมการณ์ที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่า ซึ่งสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆอย่างยั่งยืน

สถาบันฯ มีบรรยากาศการทำงานที่เอื้อให้ทุกคนในทีม

 • ได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักวิจัยอาวุโสอย่างเป็นกันเอง
 • ได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถและต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • ได้นำความรู้ความสามารถมาประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • นักวิจัย
 • ผู้ช่วยวิจัย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหาร สาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ หรือมีประสบการณ์ทำงานวิจัยเชิงนโยบาย
 • มีความสนใจในการทำงานวิจัยเชิงนโยบาย
 • มีทักษะในการเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ แก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ท้าทายในการทำงาน

การสมัครงาน

 • กรุณาส่ง CV พร้อมระบุตำแหน่งที่สนใจมายังฝ่ายบุคคล คุณสุกัญญา บุญหาญ ที่ mailbox@ifd.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-382-1560 ถึง 2