การฝึกอบรมแบบจำลอง CGE

             

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) จัดการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป
(Introduction to Computable General Equilibrium Model) ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ ห้องอบรม 300 (Convention Room) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คุณทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา เป็นผู้ให้การฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมประกอบด้วยส่วนของการอธิบายข้อมูลและมีการจัดเวิร์คช้อปเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม

Leave A Reply

Your email address will not be published.