การนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบการเจรจาเอฟทีเอ ไทย-อียู

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา โดยนายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัยของสถาบันฯ จัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพยุโรป” โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้มอบให้ทีมวิจัยของสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ ไอเอฟดี ดำเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ผู้แทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเปิดงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปทราบ ทั้งในแง่ของประโยชน์ ผลกระทบระยะสั้นและระยะกลางที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศที่มีขนาดของ GDP ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 28 ประเทศเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และมีมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมสูง ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนหลักการของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งในตอนท้ายของการสัมมนามีการนำเสนอแนวทางในการเจรจา และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ก่อนปิดสรุปการประชุม

    

Leave A Reply

Your email address will not be published.