โครงการวิจัยภาพอนาคต ธ.ก.ส. ในปี 2025

ชื่อโครงการ :

โครงการวิจัยภาพอนาคต ธ.ก.ส. ในปี 2025

แหล่งทุน :

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2560

รายละเอียด :

เพื่อวิเคราะห์สถานะ สภาพปัจจัยภายใน และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและวิเคราะห์ผลกระทบ จากนั้นฉายภาพฉากทัศน์ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อการกำหนดภาพอนาคตของ ธ.ก.ส. ในปี 2025  ค้นหาประเด็นยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์ทางเลือกยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  และดำเนินการฉายภาพฉากทัศน์อนาคตของ ธ.ก.ส. และจัดทำข้อเสนอแนวทางปรับตัวให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงช่วง 10 ปีข้างหน้า