โครงการวิจัย ภาพอนาคตของสถานที่ทำงานในประเทศไทยในปี 2575 (Thailand’s Future Workplace in 2032)

ชื่อโครงการ :

โครงการวิจัย ภาพอนาคตของสถานที่ทำงานในประเทศไทยในปี 2575 (Thailand’s Future Workplace in 2032)

แหล่งทุน :

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2555-2556

รายละเอียด :

ศึกษาภาพอนาคตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2575 ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและประชากร รัฐศาสตร์และสถาบัน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศึกษาภาพอนาคตของสถานที่ทำงานซึ่งสอดคล้องกับภาพอนาคตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2575 เพื่อ จัดทำแนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย