การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Development of Thailand Effectiveness Index)

ชื่อโครงการ : การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Development of Thailand Effectiveness Index)

แหล่งทุน : สภาปัญญาสมาพันธ์ Wisdom Council Thailand (WCT)

ปีที่ดำเนินงาน : 2559

รายละเอียด :

ดังคำกล่าวที่ว่า “หากไม่สามารถวัดผลได้ เราจะไม่สามารถบริหารจัดการได้” การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็เช่นเดียวกัน จำเป็นจะต้องมีการวัดประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เพื่อจะทราบสถานะปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในอนาคต

การวัดประสิทธิผลทำให้ทราบถึงความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย จึงเห็นได้ว่ามีการวัดประสิทธิผลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม  ระดับองค์การ และระดับประเทศออกมาอย่างแพร่หลาย  เพราะการวัดประสิทธิผลดังกล่าวเป็นการกำหนดกรอบแนวคิดว่าการพัฒนาประเทศจะถูกประเมินผลในสิ่งใดบ้าง เรื่องใดเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญ และสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้บรรลุประสิทธิผล หรือสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุประสิทธิผลได้เช่นกัน  อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์  การวัดประสิทธิผลจึงมีความสำคัญต่อการบริหาร เพราะเราสามารถจัดการในสิ่งที่เราวัดได้เท่านั้น

ในอดีตที่ผ่านมา แม้จะมีการวัดประสิทธิผลการดำเนินงานของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราเงินเฟ้อ จำนวนอาชญากรรม อัตราการปล่อยมลพิษ ระดับการคอร์รัปชั่น ฯลฯ แต่การวัดเหล่านั้นมักเป็นการวัดเฉพาะจุด ที่ไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานที่ทำให้เห็นภาพรวมของการพัฒนา รวมทั้งไม่เห็นความเชื่อมโยงและความสำคัญของเรื่องต่าง ๆ ที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ไม่สามารถเห็นทิศทางการพัฒนาที่ควรจะเป็นในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ การวัดประสิทธิผลการพัฒนาในอดีตที่ผ่านมามักเป็นการวัดการพัฒนาในช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้ว แต่ขาดการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ควรจะเป็น หรือไม่ทราบแม้กระทั่งเป้าหมายอยู่ที่ใด ทำให้ไม่ทราบว่าในอนาคตจะต้องการทรัพยากรมากน้อยเพียงใด และใช้เวลานานเท่าใดเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีตามเป้าหมายที่วางไว้ เป้าหมายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ เพื่อเอาชนะข้อจำกัดที่มีอยู่ จึงเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการพัฒนา

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาดัชนีผสม (composite index) ของประสิทธิผลการพัฒนาประเทศจะทำให้เห็นภาพรวมและภาพย่อยในระดับต่าง ๆ ของผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้ามเวลา ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทยจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดการติดตามผลลัพธ์ของการพัฒนา ทำให้ทราบว่านโยบายต่างๆ ที่มีการดำเนินการมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงไร ทำให้เห็นลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรว่าควรมุ่งไปด้านใดก่อน เพื่อจะผลักดันการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างสมดุล และเป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดการกำหนดเป้าหมายร่วมกันของการพัฒนาในด้านต่างๆ ในภาพรวม ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งทำให้ทราบทิศทางและน้ำหนักที่ประเทศให้แก่แต่ละเป้าหมายการพัฒนา นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาต่อไปเพื่อเปรียบเทียบสถานะระหว่างหน่วยย่อยต่าง ๆ เช่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มภารกิจ ฯลฯ ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันและการเรียนรู้ระหว่างหน่วยย่อยต่าง ๆ อันจะมีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วในที่สุด