โครงการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

ชื่อโครงการ :

โครงการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

แหล่งทุน :

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2549

รายละเอียด :

วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของรูปแบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน จัดทำข้อเสนอแนะ และทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่เสนอในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม