โครงการวิจัยคุณลักษณะสำคัญของคนไทยที่พึงประสงค์โดยแบ่งตามช่วงวัย

ชื่อโครงการ :

โครงการวิจัยคุณลักษณะสำคัญของคนไทยที่พึงประสงค์โดยแบ่งตามช่วงวัย

แหล่งทุน :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2546

รายละเอียด :

ผลการศึกษานำไปใช้ในการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาคน และถูกตีพิมพ์ในรูปหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ