โครงการศึกษารูปแบบการประกันภัยพืชผลที่เหมาะสมของประเทศไทย

ชื่อโครงการ :

โครงการศึกษารูปแบบการประกันภัยพืชผลที่เหมาะสมของประเทศไทย

แหล่งทุน :

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียด :

ศึกษารูปแบบการประกันภัยมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ  ศึกษารูปแบบและแนวทางการประกันภัยที่เหมาะสมของประเทศไทย เพื่อคำนวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการประกันภัยที่เหมาะสำหรับเกษตรกร และ ธ.ก.ส. รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแผนทางธุรกิจของการประกันภัย