หมวดแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป

หลักสูตรแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium)

แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium: CGE) เป็นเครื่องมือที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อคลี่คลายโจทย์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย เนื่องจากได้จำลองพฤติกรรมของกิจกรรมสำคัญๆ ทางเศรษฐกิจไว้ในแบบจำลองอย่างครอบคลุม เช่น การผลิต การบริโภค การลงทุน การส่งออก การนำเข้า การเก็บภาษี การใช้จ่ายของรัฐบาล ฯลฯ โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ และสามารถให้คำตอบในเชิงปริมาณซึ่งทำให้ได้ข้อสรุปของทิศทางผลกระทบที่ชัดเจน

นอกจากนี้ แบบจำลอง CGE ยังเป็นแบบจำลองประเภท economy-wide จึงสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายต่อภาพรวมเศรษฐกิจ (Macro Variables) ในมิติที่หลากหลาย เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ การบริโภค การส่งออก ดุลการค้า ฯลฯ ในขณะเดียวกันยังสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อหน่วยย่อยต่างๆ (Micro Variables) ของระบบเศรษฐกิจได้อย่างละเอียด ทั้งในแง่ผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ เช่น ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ (ตัวอย่างเช่น ระดับผลผลิต ราคา การจ้างงาน การบริโภค การส่งออก) กลุ่มอาชีพต่างๆ ครัวเรือนกลุ่มต่างๆ ภาครัฐบาล เป็นต้น แบบจำลอง CGE จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถกำหนดนโยบายได้อย่างสมดุลและรอบคอบ

หลักสูตรประกอบด้วยหลักการใช้งานแบบจำลอง CGE ในขั้นเบื้องต้น ขั้นผู้ใช้แบบงานแบบจำลอง (model user) และขั้นนักพัฒนาแบบจำลอง (model builder)

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  • เข้าใจกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจในบริบทของดุลยภาพทั่วไป สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของผลกระทบระหว่างหน่วยต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจได้อย่างครอบคลุม
  • เข้าใจลักษณะการใช้งานแบบจำลอง CGE เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถเลือกใช้แบบจำลอง CGE เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
  • สามารถใช้งานแบบจำลอง CGE เบื้องต้นด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นผู้ใช้แบบจำลอง (model user) และผู้พัฒนาแบบจำลอง (modeler) ต่อไป