ณิชนันทน์ ขันกสิกรรม

 

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์และความสนใจด้านนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาทักษะแรงงาน การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน และการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูง