ยศภูมิ นันท์วรรธน

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และ ปริญญาโทเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนโยบายการพัฒนาความเป็นเมือง (Urban Development) การพัฒนาตัวชี้วัด  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายการพัฒนาธุรกิจ