สุกัญญา บุญหาญ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (มนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง