แสงตะวัน บุญปั๋น

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ทุนภูมิพล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานวิจัย เรื่องการดูแลจัดการพื้นที่นาข้าวหลังเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ และนำเสนอผลงานการใช้ GIS (Geographic Information System) ในการศึกษาภัยน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคยปฏิบัติงานด้านการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ(GIS) การประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียมเบื้องต้น การทำแผนที่ การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร