ประวัติสถาบันฯ และคณะกรรมการ

ประวัติสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ก่อตั้งจากแรงบันดาลใจที่จะสร้างสถาบันวิจัยที่เน้นการศึกษาและวิจัยประเด็นอนาคตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาล่วงหน้า เนื่องจากตระหนักว่า ปัญหาหลายประการของประเทศเป็นผลมาจากการขาดการวางแผนการดำเนินนโยบายในระยะยาว ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักคิดถึงแต่ผลดีระยะสั้น จึงทำให้นโยบายเพื่อพัฒนากลายเป็นการตามแก้ไขปัญหาเสียส่วนใหญ่

ปัญหาของประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานและเชื่อมโยงกันหลายด้าน ตั้งแต่การขาดการวางรากฐานความคิดของคนในประเทศให้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของชาติ ปัญหาด้านการศึกษาและการสร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ปัญหาการวางแผนผังเมืองและการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ สถาบันฯ จึงมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการร่วมประสานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม และปรารถนาที่จะมีส่วนส่งเสริมให้คนไทยมีมุมมองที่กว้างไกล มองเห็นแนวทางการพัฒนาล่วงหน้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ตามอุดมการณ์ของสถาบันฯ ที่ว่า  สร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล เพื่อประเทศไทยจะพัฒนา

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์
พล.อ.ต.กำธน สินธวานนท์
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
น.พ.กุณฑล สุนทรเวช
พลเอกจรัล กุลละวณิชย์
ศ.น.สพ.พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ศ.ดร.สมิทธิ์ คำเพิ่มพูน
ดร.สายสุรี จุติกุล
พลเอกสายหยุด เกิดผล
ท่านไสว พราหมณี
ดร.สุธนี บิณฑสันต์

.
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประธานสถาบันฯ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการสถาบันฯ