ศูนย์โพลและสำรวจ “ไอเอฟดีโพล” : ประเมินผลงาน 100 วัน  “นายกฯ รัฐบาล ฝ่ายค้าน

เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ประเมินผลงาน 100 วัน  “นายกฯ รัฐบาล ฝ่ายค้าน” และภาพจำของประชาชนที่มีต่อนายกฯ เศรษฐา” ผลสำรวจพบ “นายกฯ รัฐบาล ฝ่ายค้าน ต่างได้คะแนนคาบเส้น” คะแนนเต็ม 10 คะแนน นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ได้ 5.60 คะแนน รัฐบาลได้ 5.58 คะแนน และฝ่ายค้านได้ 5.70 คะแนน ผลงานยอดเยี่ยมของรัฐบาล 3 อันดับแรก พบว่า ประชาชน ร้อยละ 41.44 ตอบว่า คือ ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พลังงาน ก๊าซหุงต้ม ร้อยละ 33.70 คือ นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ร้อยละ 28.21 คือ พักหนี้เกษตรกร และเงินช่วยเหลือชาวนา (ไร่ละ 1,000 บาท) ฯลฯ ส่วนผลงานยอดแย่ของรัฐบาล 3 อันดับแรก พบว่า ประชาชน ร้อยละ 25.31 คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ  (กระตุ้นด้านการท่องเที่ยว การเปิดตลาดใหม่/ขยายตลาดให้เกษตรกร เสนอตัวเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่าง ๆ เจรจาการเปิดเสรีการค้า ฯลฯ) ร้อยละ 21.57 คือ แก้ปัญหาแก๊งคอลเซนต์เตอร์ ผู้มีอิทธิพล และร้อยละ 18.17 คือ ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พลังงาน ก๊าซหุงต้ม ผลงานยอดเยี่ยมของฝ่ายค้าน 3 อันดับแรก  พบว่า ประชาชน ร้อยละ 55.89 ตอบว่าคือ การซักค้าน/ท้วงติงชัดเจน ตรงประเด็น ใช้เหตุใช้ผล ใช้ข้อมูลมาสนับสนุน ไม่ใช่แค่พูดเพื่อโจมตี ร้อยละ 49.87 คือ การกำกับตรวจสอบว่าโครงการที่ได้งบประมาณไป ได้ทำจริง ตรงกับที่ขอไว้หรือไม่ ตรงตามเป้าหมายหรือไม่ และ ร้อยละ 40.55 คือ การเสนอความเห็นเพิ่มหากนโยบายใดของรัฐบาลมีจุดอ่อนหรือมีอะไรที่ควรดําเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ  ส่วนผลงานยอดแย่ของฝ่ายค้าน 3 อันดับแรก พบว่า ประชาชน ร้อยละ 32.62 ระบุว่าคือ การรวมกลุ่มประชาชนในการให้ความคิดเห็น /ต่อนโยบายรัฐ ร้อยละ 49.87 คือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น และกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมือง และ ร้อยละ 40.55 คือ การเสนอความเห็นเพิ่มหากนโยบายใดของรัฐบาลมีจุดอ่อนหรือมีอะไรที่ควรดําเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ  

ภาพจำของประชาชนต่อนายกฯ เศรษฐา พบว่า ประชาชน ร้อยละ 56.17 ระบุถึงภาพจำที่เป็นภาพลักษณ์ภายนอก ในขณะที่ภาพลักษณ์ที่แสดงถึงการกระทำที่ส่งผลต่อผลงานไม่ชัดเจน และที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ มีเพียงร้อยละ 8.95 เท่านั้น ที่ตอบว่าเป็นนายกฯ ที่ทำเพื่อประชาชน 

ประชาชนเชื่อว่านายกฯ เศรษฐา จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยาวนานจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า ถึงร้อยละ 40.76 

รายงาน (ฉบับเต็ม) ผลสำรวจไอเอฟดีโพล ประเมินผลงาน 100 วัน รัฐบาลคาบเส้น “นายกฯ รัฐบาล ฝ่ายค้าน” และ ภาพจำของประชาชนที่มีต่อนายกฯ เศรษฐา” ดาว์นโหลด

Press ผลสำรวจไอเอฟดีโพล ประเมินผลงาน 100 วัน รัฐบาลคาบเส้น “นายกฯ รัฐบาล ฝ่ายค้าน” และ ภาพจำของประชาชนที่มีต่อนายกฯ เศรษฐา” ดาว์นโหลด

Leave A Reply

Your email address will not be published.