ผลสำรวจความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรม ถือเป็นที่พึ่งของประชาชน ในการอํานวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นสําคัญ และที่ผ่านมา ได้มีเหตุการณ์ที่ลดความเชื่อมั่นของประชาชน เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้ความเป็นธรรม

ไอเอฟดี จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1,182 คน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ว่ามีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความยุติธรรมผ่านกระบวนการยุติธรรมมากน้อยเพียงใด พบว่า ในภาพรวมประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับความยุติธรรมด้วยคะแนน 7.07 คะแนน (คะแนนเต็ม 10)

และเมื่อถามเพิ่มเติมถึงความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยเรียงลำดับความเชื่อมั่นจากมากไปหาน้อย พบว่า ประชาชนเชื่อมั่นในศาลยุติธรรมมากที่สุด และลำดับต่อมาคือ กรมราชทัณฑ์ พนักงานอัยการ ทนายความ และตำรวจ/พนักงานสอบสวน ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ ชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในตำรวจหรือพนักงานสอบสวนน้อยที่สุด ทั้งที่ตำรวจมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ในบรรดาองค์กรหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ต้องยกเครื่องในการพัฒนาตำรวจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องในทุกขั้นตอนการสืบสอนสอบสวน เพื่อจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความอุ่นใจให้แก่ประชาชนได้ รวมถึงจำเป็นต้องพัฒนาตำรวจในทุกระดับ โดยเฉพาะตำรวจชั้นผู้น้อย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม และยังเป็นการป้องกันไม่ให้มีการนำเสนอผลประโยชน์ในทางที่ผิดกับตำรวจอีกด้วย

ผลสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2560

Leave A Reply

Your email address will not be published.