การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

              

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและถกเถียงประเด็นเชิงลึกจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2560 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 16 ท่าน ซึ่งได้ร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและหาข้อสรุปสำหรับการออกแบบรูปแบบประกันภัยที่เหมาะสมกับเกษตรกรไทย

Leave A Reply

Your email address will not be published.