เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ื    

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล การนี้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาได้พร้อมใจกันไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อชื่นชมพระบารมี ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี โดยพร้อมเพียงกัน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Leave A Reply

Your email address will not be published.