ประกาศผลการพิจารณารางวัล การประกวดผลงานวิจัยและบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ประจำปี 2566

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาได้จัดการประกวดผลงานวิจัยและบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านอนาคตศึกษา (Future Studies) ด้านแบบจำลองสังคมการเมืองเศรษฐกิจ (Socio-Political-Economic Modelling) ด้านระบบและการออกแบบ (System and Design) และด้านการพัฒนาดัชนี (Index Development) หลังจากคณะกรรมการพิจารณาผลงาน จึงมีมติให้รางวัลผลงานวิจัยและบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566 ดังนี้

รางวัลระดับดีเด่น
ไม่มีผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับรางวัล

รางวัลระดับดี

1. ด้านอนาคตศึกษา (Future Studies)
เรื่อง “Forecasting Economic Cycle with a Structural Equation Model: Evidence from Thailand”
โดย ผศ.ดร.จีราวดี พุ่มเจริญ และคณะ

2. ด้านแบบจำลองสังคมการเมืองเศรษฐกิจ (Socio-Political-Economic Modelling)
เรื่อง “Aging, Inadequacy and Fiscal Constraint: The Case of Thailand”
โดย ดร.พิทวัส พูนผลกุล และคณะรางวัลระดับชมเชย ไม่มีผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับรางวัล

Leave A Reply

Your email address will not be published.