เกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรม

            

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษาไอเอฟดี จำกัด เป็นองค์กรในเครือข่ายของสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา โดยมีทีมวิทยากรที่มาจากศูนย์ฝึกอบรมของสถาบัน ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยที่สถาบันฯ ได้ทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดให้เป็นระบบเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น และยังนำมาประยุกต์ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเน้นแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษาไอเอฟดี จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมและบรรยายให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษามาแล้วกว่า 1,000 ครั้ง โดยมีการอบรมใน 2 รูปแบบหลัก คือ

  1. การฝึกอบรมที่หลักสูตรได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้รับการฝึกอบรม โดยสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) และร่วมออกแบบหลักสูตรกับผู้บริหารองค์กร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทความต้องการของแต่ละองค์กรอย่างแท้จริง
  2. การฝึกอบรมตามหลักสูตรสำเร็จรูป ตามหัวข้อที่ผู้จัดฝึกอบรมเลือกสรรตามความเหมาะสม ตัวอย่างหลักสูตรที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น อาทิ หมวดหลักสูตรการคิดสิบมิติ หมวดการคาดการณ์อนาคต หมวดแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป เป็นต้น