Browsing Tag

การค้าเสรี

การฟื้นการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "การฟื้นการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)"…