กิตติพล ติรโศภิน

 

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration (MBA) Cyprus International Institute of Management ประเทศไซปรัส

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง และการพัฒนานโยบายสาธารณะ

มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้ช่วยรองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมธิการเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และผู้ช่วย กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สภาผู้แทนราษฎร  และเป็นอาจารย์พิเศษ วิชา หลักเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มีผลงานวิจัยที่สำคัญ อาทิ งานวิจัยเรื่อง BRICKSJAM: Solution for the Global Balance งานวิจัยเรื่อง Development Gap and Economic Security in ASEAN Economies งานวิจัยเรื่อง Building up Economic Security within Economic Integration and the Development Gap: A Case study from Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam (CLMV), The Institute of World Economics งานวิจัยเรื่อง Cooperative and Thai Economy และ งานวิจัยเรื่อง What would Thai people gain from Japan and Thailand Economic Partnership Agreement: (JTEPA) เป็นต้น