Centre of System and Design

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นสำหรับผู้กำหนดนโยบายหรือนักวิเคราะห์นโยบายคือ เข้าใจปัญหาของเรื่องต่างๆ  โดยมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาหรือนโยบาย แต่ไม่สามารถออกแบบนโยบาย หรือหาคำตอบที่ชาญฉลาดเพื่อแก้ปัญหา การออกแบบเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเข้ามาช่วยหาคำตอบโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่การออกแบบนโยบาย ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ จึงต้องเข้าใจการทำงานของระบบ

กระบวนการออกแบบระบบเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจพฤติกรรมขององค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ หลังจากนั้นจึงนำไปสู่การออกแบบกฎการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งในระดับมหภาคในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และในระดับจุลภาค เช่น ชุมชน องค์กร บุคคล

Centre of System and Design จึงถูกตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการออกแบบ พฤติกรรมศาสตร์ และการวิเคราะห์ระบบ รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการออกแบบระบบต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการสูงสุด