จิตติมา เหมรัตนากร

 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) สาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Methodology of Research for Social Science) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้รับทุนนิสิตผลการเรียนดีเลิศ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2533, 2535, 2536 และ 2537 และได้รับทุนอุดหนุนทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาวิธีวิทยาการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการวิจัยอาวุโส สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) และกรรมการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Social Science Association of Thailand)

มีประสบการณ์ในงานวิจัยด้านนโยบายการศึกษา งานวิจัยภาพอนาคต และงานสำรวจข้อมูลในกลุ่มคนต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ตัวอย่างงานนโยบายด้านการศึกษา อาทิ โครงการวิจัยคุณลักษณะสำคัญของคนไทยที่พึงประสงค์โดยแบ่งตามช่วงวัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โครงการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อคาดการณ์อนาคตในประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ อาทิ โครงการวิจัย ภาพอนาคตของสถานที่ทำงานในประเทศไทยในปี 2575 (Thailand’s Future Workplace in 2032) สำนักองค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการวิจัยภาพอนาคต ธ.ก.ส. ในปี 2025 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น และตัวอย่างงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ต่าง ๆ มากกว่า 20 โครงการทั่วประเทศ ทั้งการสำรวจด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มคนทำงาน และกลุ่มประชาชน เป็นต้น