ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Business Management (General Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการบริหารภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และปริญญาเอก Doctor of Social Science in Policy Studies, University of Bristol ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD)

มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารกลยุทธ์ การออกแบบและการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กร การปรับปรุงกระบวนงานและระบบบริหาร การพัฒนาผู้นำและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรของสหประชาชาติ ในบทบาทต่าง ๆ อาทิ Program Development Specialist, US Agency for International Development (USAID), Social Affairs Officer, Social Development Division, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) เป็นต้น และดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาเอกด้านผู้นำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ Post-doctoral Research Fellow, LKY School of Public Policy, National University of Singaporec

มีผลงานวิจัยที่สำคัญ อาทิ งานวิจัยเรื่อง Valuing the Social Impact of Sustainable Asian Social Enterprises: Determining an acceptable Valuation Methodology for Asian financial platforms, National University of Singapore (funded by the Rockefeller Foundation) (with others)  งานวิจัยเรื่อง The Promise of Protection: Social protection and Development in Asia and the Pacific, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific งานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยมูลเหตุในการดำเนินกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบรรษัทมหาชนไทย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และงานวิจัยเรื่อง ภาพอนาคตของสถานที่ทำงานในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2575 (Thailand’s Future Workplace in 2032)  สำนักสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)