ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์

 

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาปริมาณวิเคราะห์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศที่ 1 ของประเทศ ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย รางวัลที่ 3 ของประเทศ ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ชนะเลิศ ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น สถาบัน MAC (Modern Academic Center) และได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium) นโยบายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics) และการพยากรณ์เศรษฐกิจ

มีผลงานวิจัยที่สำคัญในหลายด้าน ตัวอย่างงานวิจัยด้านพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ อาทิ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลประโยชน์ ผลกระทบเพื่อกำหนดท่าทีไทยในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) และโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคและผลกระทบต่อไทย (เสนอต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) เป็นต้น

มีผลงานด้านการพัฒนาแบบจำลอง CGE อาทิ CAMGEM SOFT เครื่องมือพยากรณ์และประเมินผลกระทบของนโยบายของเศรษฐกิจไทย โครงการพัฒนาแคมเจม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยทุนสิ่งประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้แบบจำลอง CGE อาทิ โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (จัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังประจำปี 2556-2559) (เสนอต่อสำนักสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) โครงการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรของประเทศไทยโดยใช้กลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เสนอต่อตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย) และการวัดขนาดของผลกระทบในวงกว้างของนโยบายการเกษตรและนัยต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรไทย : การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองดลุยภาพทั่วไปและการจำลองจุลภาคครัวเรือน (เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) เป็นต้น