ภัทรียา นวลใย

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน เกียรตินิยมอันดับสอง และปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณะและการพัฒนา มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์สาธารณะและเศรษฐศาสตร์การพัฒนา