วรวุฒิ ภาพิมลวัชร

 

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณ เกียรตินิยมอันดับสอง และ ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา เศรษฐศาสตร์สาธารณะและการพัฒนา มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์สาธารณะและเศรษฐศาสตร์การพัฒนา