ผลสำรวจความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรม ถือเป็นที่พึ่งของประชาชน ในการอํานวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นสําคัญ และที่ผ่านมา ได้มีเหตุการณ์ที่ลดความเชื่อมั่นของประชาชน…

การฝึกอบรมแบบจำลอง CGE

              สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) จัดการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Introduction to Computable General Equilibrium Model) ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ ห้องอบรม 300 (Convention Room)…