การคาดการณ์คุณสมบัติของบ้านใน 10 ปีข้างหน้า

ชื่อโครงการ :

การคาดการณ์คุณสมบัติของบ้านใน 10 ปีข้างหน้า

แหล่งทุน :

(ไม่เปิดเผย)

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2547

รายละเอียด :

ทุกคนต่างทราบดีว่า “บ้าน” คือ หนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญของชีวิต ทุกคนต้องมีบ้านที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านงามหลังใหญ่ ทาวน์เฮาส์ชานเมือง หรือเป็นเพียงห้องเล็ก ๆ ห้องหนึ่ง บ้านคือสถานที่ที่เราเติบโตขึ้น เป็นศูนย์รวมของครอบครัว และไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโดยทั่วไปแล้วทุกคนใช้เวลาอยู่บ้านมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้น บ้านที่อยู่อาศัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันครอบครัว สังคม และการพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

ลักษณะของบ้านในเมืองใหญ่ ๆ ในปัจจุบันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย นอกจากนี้ บ้านเมื่อสร้างแล้วไม่อาจปรับเปลี่ยนได้โดยง่าย เพราะอาจหมายถึงการรื้อถอนขนานใหญ่ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งลักษณะบ้านที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นผลจากการออกแบบ วัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นสถาบันฯ จึงเห็นว่าควรที่จะมีการศึกษาเพื่อคาดการณ์คุณสมบัติของบ้านในอนาคต เพื่อมุ่งนำเสนอลักษณะของบ้านที่อยู่อาศัยที่ควรจะเป็นในอนาคต เพื่อทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นนโยบายจากรัฐบาล องค์ความรู้ของการสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และประชาชนทั่วไป จะประสานเป็นหนึ่งเดียวที่จะกำหนดรูปแบบ และสร้างบ้านที่อยู่อาศัยที่ดีและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในอนาคต สมมติฐานเบื้องต้นของงานวิจัยคือ บ้านที่อยู่อาศัยที่ดีนั้นน่าจะมีคุณสมบัติเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย อีกทั้งมีความทันสมัยตามเทคโนโลยีที่มีอยู่ มีความน่าอยู่อาศัย

คณะผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะมีส่วนทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีข้อมูลในกำหนดนโยบาย สร้างองค์ความรู้ และตระเตรียมบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อการสร้างบ้านอย่างที่พึงประสงค์ในอนาคต