โครงการศึกษาเพื่อปฏิรูประบบวิจัยทางการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า

ชื่อโครงการ :

โครงการศึกษาเพื่อปฏิรูประบบวิจัยทางการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า

แหล่งทุน :

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2557

รายละเอียด :

เพื่อหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีขอบเขตการศึกษาที่ครอบคลุมมิติสำคัญของระบบการวิจัยการศึกษาทั้งฝั่งอุปสงค์ (demand) และฝั่งอุปทาน (supply) ได้แก่ การกำหนดโจทย์การวิจัย นักวิจัยและการพัฒนานักวิจัย การบริหารและจัดสรรทุน/ทรัพยากร  การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และการประเมินคุณภาพงานวิจัย