การกำหนดประเด็นการวิจัยของชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ต่อสังคมไทย

ชื่อโครงการ :

การกำหนดประเด็นการวิจัยของชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ต่อสังคมไทย

แหล่งทุน :

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2544

รายละเอียด :

เพื่อกำหนดหัวข้อการวิจัยที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายในการสร้างโอกาส ป้องกันปัญหา และลดผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสังคมไทย