การพัฒนาแบบจำลอง Spatial Voting Model ของระบบการเมืองไทย

ชื่อโครงการ :

การพัฒนาแบบจำลอง Spatial Voting Model ของระบบการเมืองไทย

แหล่งทุน :

Internal project

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2547

รายละเอียด :

พัฒนาแบบจำลองเพื่อวัดผลการดำเนินการของระบบเลือกตั้งของไทย ด้วยวิธี computer simulation