การสร้างแบบจำลองการตั้งราคาอินเทอร์เน็ต (Internet Pricing Model)

ชื่อโครงการ :

การสร้างแบบจำลองการตั้งราคาอินเทอร์เน็ต (Internet Pricing Model)

แหล่งทุน :

Internal project

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2545

รายละเอียด :

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันได้แก่ ปัญหาความล่าช้าของการสื่อสาร ซึ่งส่งผลทำให้ความน่าดึงดูดของการใช้อินเตอร์เน็ตลดลง และอาจชะลออัตราการเติบโตของอินเตอร์เน็ต การเลือกวิธีในการตั้งราคาอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมเป็นวิธีหนึ่งในการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการช่วยปรับปรุงความเร็วของการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งการตั้งราคาอินเตอร์เน็ตมีหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น การตั้งราคาตามปริมาณเวลาที่ใช้ การตั้งราคาตามปริมาณข้อมูลที่ใช้ และการตั้งราคาแบบเหมาจ่ายตามเวลา บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการตั้งราคาทั้งสามวิธีที่มีต่อจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต ราคาค่าบริการอินเตอร์เน็ต และความเร็วของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า การตั้งราคาตามปริมาณข้อมูลที่ใช้จะทำให้ราคาค่าบริการอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มลดลงมากกว่าวิธีที่เหลือ และมีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า รวมทั้งความเร็วของเครือข่ายสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้แต่ละรายจะใช้อินเตอร์เน็ตในปริมาณน้อยกว่า ผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและความเร็วของการใช้อินเตอร์เน็ต