ผลการศึกษาโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย

            สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาชุดข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผลการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ…

การฝึกอบรมแบบจำลอง CGE

              สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) จัดการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Introduction to Computable General Equilibrium Model) ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ ห้องอบรม 300 (Convention Room)…