Browsing Tag

ไทย-อียู

การนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบการเจรจาเอฟทีเอ ไทย-อียู

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา โดยนายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัยของสถาบันฯ จัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง "ผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพยุโรป"…