ณัฐฤดี ทรัพย์เย็น

 

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการเขียนในงานวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ การเมือง การปกครอง นโยบายสาธารณะ และมีความสนใจในด้านการคิดมิติต่าง ๆ ในการสื่อสารงานวิชาการ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงมโนทัศน์