ธนวัฒน์ จิตติชัย

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD)

มีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยด้านนโยบายเศรษฐกิจ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาด้านประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิตวิทยา ในคณะกรรมการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์แก้ปัญหาความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจมหภาค กรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร และกรรมการกำกับโครงการศึกษายุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเคยดำรงตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) รวมทั้งเป็นวิทยากรพิเศษในวิชา “การศึกษาเปรียบเทียบ” หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ วิชา “อนาคตวิทยาสำหรับผู้บริหาร” หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชา “ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย (เศรษฐกิจไทย)” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานวิจัยที่สำคัญ อาทิ โครงการวิจัย เรื่อง “Development Gap and Economic Security in ASEAN Economies” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัย เรื่อง “Nontraditional security in Asia” Institute of World Economy ประเทศเวียดนาม เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก Ford Foundation  โครงการวิจัย เรื่อง “Promoting Information and Communication Technology (ICT) Industries in Thailand” โครงการวิจัย เรื่อง “Evaluation of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA)” และ โครงการวิจัย เรื่อง “Determinants of ICT Usage in the Business Sector in Thailand” เป็นต้น