ดร.สุธนี บิณฑสันต์

 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา (Indiana University, USA) และปริญญาเอกสาขาการพัฒนาองค์กร จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD)  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษา ไอ เอฟ ดี จำกัด และรองผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจเพื่อสังคม

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทักษะของผู้นำและผู้บริหาร โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด การวางแผนและการตัดสินใจ โดยมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของหน่วยงานระดับประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อาทิ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น

มีประสบการณ์การทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ และเคยดำรงตำแหน่งรองประธานคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และเป็นผู้อำนวยการจัดงานสัมมนาวิชาการของสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา อาทิ งานสัมมนา เรื่อง “ทางออกวิกฤติเศรษฐกิจไทย”  เรื่อง “กรุงเทพฯในฝัน” และ เรื่อง “นักอ่าน นักเรียนรู้ สู่การเป็นนักคิด” เป็นต้น