โครงการวิจัย“การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547

ชื่อโครงการ :

โครงการวิจัย“การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗

แหล่งทุน :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2547

รายละเอียด :

สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2547 ประเมินลักษณะผู้เรียนที่เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ