โครงการวิจัยเรื่องผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า

ชื่อโครงการ :

โครงการวิจัยผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า

แหล่งทุน :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2549

รายละเอียด :

โครงการวิจัยเรื่องผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า (สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา,2550) ให้ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบันและอนาคตของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ใน 5 ปีข้างหน้า 2) ผลกระทบสังคมโลกและสังคมไทย 3) จัดทำข้อเสนอสำหรับการศึกษาไทย  วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงเอกสาร การประชุมแบบเน้นกลุ่มเป้าหมาย และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผู้เชี่ยวชาญในโครงการวิจัยนี้จำนวน 62 คน

ขั้นตอนการศึกษาเริ่มจากขั้นตอนการศึกษาปัจจัยหลักสำคัญของสภาพโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า แบ่งเป็น 1) ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมโลกและสังคมไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคมและประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง 2) ปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา และ 3) ปัจจัยด้านรัฐต่อการจัดการศึกษาไทยภายใต้สภาพโลกาภิวัตน์ จากนั้นเป็นขั้นตอนฉายภาพแนวโน้มอนาคตด้านการจัดการศึกษา โดยนำปัจจัยในขั้นตอนแรกมาใช้วิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์และตีความภาพอนาคตโดยใช้ 2 เกณฑ์ คือ ภาพอนาคตนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และภาพอนาคตนั้นพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ ซึ่งผลจากการศึกษาได้ภาพอนาคต 64 ภาพ แต่คัดเลือกเฉพาะภาพที่มีผลกระทบสูงได้ 43 ภาพ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาไทยให้เตรียมพร้อมรับสภาพโลกาภิวัตน์ใน 5 ปีข้างหน้า จากผลการศึกษาได้แนวทางใน 3 ระดับ คือ แนวทางในระดับสถาบัน/สถานศึกษา แนวทางในระดับกระทรวงศึกษาธิการ  (โดยทั้งสองแนวทางนี้มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการศึกษาของรัฐและเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การอาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็นด้านต่าง  ๆ คือ ด้านระบบการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา) และแนวทางในระดับรัฐบาลในการมีบทบาทและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้พร้อมรับสภาพโลกาภิวัตน์ และท้ายสุดเป็นการนำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะที่เป็นข้อค้นพบระหว่างการวิจัยที่น่าสนใจ