โครงการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบภารกิจ โครงสร้าง ระบบงาน และแนวทางการทำงาน ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการส่งออก สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ :

โครงการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบภารกิจ โครงสร้าง ระบบงาน และแนวทางการทำงาน ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการส่งออก สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

แหล่งทุน :

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ปีที่ดำเนินโครงการ :

2545

รายละเอียด :

ศึกษาและนำเสนอแนวทางการทำงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการส่งออกเพื่อสนับสนุนสมาชิกในด้านการค้าระหว่างประเทศ